A1 戶車系列

傳真定購請自行列印傳真至均泓企業

臺北市健康路一百四十五號  傳真:27621968  電話:27643405

新物品編號      

線上單項定購請按

單位   圖  片 規格圖片
A1010 三通上橋10尺                       374

 

 
A1020         三通下橋10尺                       306  
A103C               鋁上橋 5m/m10尺銀                   20  
A103G               鋁上橋 5m/m10尺金                   34  
A104C 鋁上橋 8m/m10尺銀                   102  
A104G               鋁上橋 8m/m10尺金                 136  
A105C               鋁下橋 5m/m10尺銀                   17  
A105G 鋁下橋 5m/m10尺金                   34  
A106C               鋁下橋 8m/m10尺銀                   102  
A106G               鋁下橋 8m/m10尺金                 136  
A107C           戶車5mm10尺銀                      24  
A107G               戶車5mm10尺金                      34  
A108C 戶車8mm10尺銀                     102  
A108G               戶車8mm10尺金                     119  
A1090 戶車輪5mm                          17  
A110C 戶車輪8mm銀                       102  
A1110 戶車輪8mm                          77  
A1120 上輪8mm                            14  
A1130 戶車內套8mm                       5  
A1140 黑套5mm                            2  
A1150 封邊5mm                            3  
A1160 封邊8mm                            5  
A1170 玻璃防塵帶5mm                    17  
A1180G 409戶車鎖同號金                    204  
A1180C 409戶車鎖同號銀                    170  
A1181G 409戶車鎖不同號金                  204  
A1181C 409戶車鎖不同號銀                  170  
A1191      3mm塑上橋6尺(咖)                  34  
A1192 3mm塑上橋6尺(白)                  34  
A1193 3mm塑下橋6尺(咖)                  34  
A1194 3mm塑下橋6尺(白)                  34  
A1201 3mm塑上橋8尺(咖)                  43  
A1202 3mm塑上橋8尺(白)                  43  
A1203 3mm塑下橋8尺(咖)                  43  
A1204 3mm塑下橋8尺(白)                  43  
A1211 5mm塑上橋6尺(咖)                  34  
A1212 5mm塑上橋6尺(白)                  34  
A1213 5mm塑下橋6尺(咖)                  34  
A1214 5mm塑下橋6尺(白)                  34  
A1221 5mm塑上橋8尺(咖)                  43  
A1222 5mm塑上橋8尺(白)                  43  
A1223 5mm塑下橋8尺(咖)                  43  
A1224 5mm塑下橋8尺(白)                  43  
A1231      鐵下軌4尺                          41  
A1232 鐵下軌5尺                          51  
A1233 鐵下軌6尺                          61  
A1234 鐵下軌7尺                          73  
A1235 鐵下軌8尺                          83  
A1236 鐵下軌9尺                          94  
A1237 鐵下軌10尺                         102  
A1238 鐵下軌12尺                         124  

線上多項定購請按On Line to order  

 

to production index